Zásady ochrany osobných údajov

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ochrana osobných údajov je zabezpečená zo strany spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

 

V akom rozsahu o Vás spracúvame osobné údaje?

 

V databáze spoločnosti o Vás prijímame a spracúvame štandardne osobné údaje výlučne pre účely plnenia zo zmluvy o preprave osôb v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v rozsahu: meno a priezvisko,  číslo telefónu.

Ďalšie údaje ktoré máme od Vás k dispozícií nie sú osobnými údajmi a sú vyžadované pre účely riadneho a včasného poskytnutia služby v rozsahu: o údajov cestovného dokladu (cestovný lístok), o počtu osôb a druhu batožiny. Rozsah spracúvaných osobných údajov spĺňa predpoklady a požiadavky Zákona a Nariadenia.

 

Pre aký účel sú Vami poskytnuté údaje použité?

 

Všetky a akékoľvek osobné a technické údaje poskytnuté z Vašej strany slúžia výlučne pre potreby vzájomného kontaktu pri poskytovaní služby podľa Obchodných podmienok, špecifikácie termínov a lokalít pre účely riadneho a včasného plnenia zo zmluvy v príslušnom rozsahu na základe Vašich potrieb.

 

Ako sú osobné údaje chránené?

 

Pri spracovaní Vašich osobných údajov primárne dbáme na zachovanie ich bezpečnosti a zamedzenia prístupu tretím osobám. Vami poskytnuté osobné a technické údaje pri zadaní objednávky formou vyplnenia objednávkového formulára minimálne v rozsahu povinných údajov, sú predmetom uloženia výlučne na dátových pamäťových nosičoch spoločnosti, ku ktorým má prístup výlučne spoločnosť a jej poverené osoby. Všetky osoby spoločnosti ktoré majú prístup k osobným a iným údajom sú v zákonnom rozsahu viazané mlčanlivosťou.

 

Spracúvanie osobných údajov

 

Naša spoločnosť usiluje o zabezpečenie aktuálnosti Vašich údajov, preto Vaše požiadavky o uvedenie všetkých a akýchkoľvek osobných údajov spracúvaných o Vás, Vám bezodkladne v zákonnej lehote 30 dní poskytneme a v prípade záujmu tieto na Váš podnet aktualizujeme. Požiadavky prosím adresujte na www.prima-taxi.eu

V nadväznosti na uvedené máte právo na zachovanie správnosti a aktuálnosti Vašich údajov a preto budú na základe vašej požiadavky osobné údaje, ktoré sú z našej strany predmetom spracúvania aktualizované. Rovnako máte právo požiadať nás o výmaz Vašich údajov v prípade, že tieto naďalej nie sú potrebné pre účely plnenia služby a podobne.

V prípade Vašej požiadavky zabezpečíme bezodkladný výmaz Vašich osobných údajov v príslušnom rozsahu za predpokladu zachovania ostatných zákonných ustanovení (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).

Máte právo tiež podať sťažnosť v prípade ak sa domnievate, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov.

 

Aké tretie osoby majú prístup k Vašim osobným údajom ?

 

Spracúvané osobné údaje nijakým spôsobom neposkytujeme tretím stranám, nie sú predmetom predaja ani postúpenia tretím stranám za odplatu alebo poskytnutie výhody. V súlade s požiadavkami zákona môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané našou spoločnosťou predmetom poskytnutia orgánom verejnej moci na základe príkazu zákonného sudcu.

Táto stránka využíva cookies. Prezeraním týchto stránok súhlasíte s našimi užívateľskými podmienkami a podmienkami ochrany osobných údajov. Zásady ochrany osobných údajov and Užívateľské podmienky